Tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất bằng hàm MAX – MIN trong Microsoft Excel

Khi học nhập môn lập trình, gặp bài toán tìm số lớn nhất – nhỏ nhất trong một mảng số bao gồm nhiều số, hàng, cột hoặc cả hàng và cột là mình phải viết nhiều hàm như hàm if..then, so sánh mới tìm ra được.

Nhưng may quá, Excel đã có sẵn hàm MAX để tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất với hàm MIN. Ngoài ra, Excel còn 2 hàm MINA và MAXA cũng có chức năng tương tự nhưng có thể tìm được giá trị lớn nhất – nhỏ nhất trong mảng có chứa các giá trị LOGIC (TRUE/ FALSE).

Tìm giá trị lớn nhất bằng hàm MAX

Mô tả:

Là hàm số học, có kết quả trả về là giá trị lớn nhất của các đối số, các Cells hoặc các Range (vùng dữ liệu).

Cú pháp:

=MAX(number 1,number 2,...)

Trong đó:

  • Number1, number2,... là các số, Cells, Range. Tối đa bạn có thể sử dụng đến number255.

Chú thích:

  • Nếu đối số là các Cells hay Range tham chiếu, chỉ các số trong các Cells hay Range tham chiếu đó mới được dùng. Các ô trống, giá trị LOGIC hoặc văn bản trong các Cells hay Range tham chiếu bị bỏ qua.
  • Nếu các đối số không chứa số, hàm MAX trả về 0 (không).
  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Ví dụ:

ham-max-min-excel

Giải thích các ví dụ trong hình trên:

HàmMô tả
=MAX(29,12,45, 32,25,5,19,39,) Hàm tìm giá trị lớn nhất giữa các đối số là số xác định.
=MAX(C10,B3, E6,D3,C6,A6,B10,D10) Hàm tìm giá trị lớn nhất giữa các Cells chứa giá trị số – Excel tự bỏ qua Cells chứa giá trị không phải là số.
=MAX(A2:A11) Hàm tìm giá trị lớn nhất của một Range trong 1 cột.
=MAX(C7,A2:A11) Hàm tìm giá trị lớn nhất giữa 1 Cells và một Range.
=MAX(A2:A11, C2:C11,E2:E11) Hàm tìm giá trị lớn nhất giữa nhiều Range với nhau.
=MAX(A:A, C:C,D:D) Hàm tìm giá trị lớn nhất giữa các toàn bộ các cột.
=MAX(B2,A3:E3) Hàm tìm giá trị lớn nhất giữa 1 Cells và 1 Range trong 1 hàng.
=MAX(A2:E2,A5:E5, A7:E7,A9:E9,A11:E11) Hàm tìm giá trị lớn nhất giữa các Range trong các hàng.
=MAX(A2:E11) Hàm tìm giá trị lớn nhất của 1 Range gồm hàng và cột.
=MAX(A:E) Hàm tìm giá trị lớn nhất của 1 Range là toàn bộ các cột.

Tìm giá trị nhỏ nhất bằng hàm MIN

Mô tả:

Về cơ bản thì hàm MIN giống với hàm MAX nhưng thay vì hàm MAX tìm giá trị lớn nhất thì hàm MIN sẽ tìm giá trị nhỏ nhất của các đối số, các Cells hoặc Range.

Cú pháp:

=MIN(number 1,number 2,...)

Ví dụ:

★ Thay hàm MAX trong ví dụ trên thành hàm MIN thì kết quả sẽ trả về giá trị nhỏ nhất của các đối số, các Cells hoặc Range.

ham-max-min-excel

Cách tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của các đối số có chứa các giá trị LOGIC trong Excel

Mô tả:

Nếu trong các Cells hoặc Range cần tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất có chứa các giá trị LOGIC như TRUE/ FALSE thì hàm MIN, MAX sẽ bỏ qua các giá trị này trong kết quả, vậy làm sao để tìm được giá trị lớn nhất – nhỏ nhất có chứa giá trị LOGIC?

➤ Câu trả lời: Khi đó bạn có thể dùng hàm MINA, MAXA thay cho hàm MIN, MAX.

Về chức năng và tính chất của hàm MINA, MAXA cũng như hàm MIN, MAX nhưng khi sử dụng hàm MINA, MAXA thì Excel định trị giá trị  FALSE là 0 và TRUE là 1.

Ví dụ:

ham-max-min-excel

Kết luận

OK! Trên đây là cách sử dụng hàm MAX – MIN để tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất trong Excel. Hy vọng với những gì mà các bạn vừa xem qua sẽ giải quyết được vấn đề mà bạn đang tìm kiếm.

Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc vui vẻ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here