Cách format Date từ dữ liệu định dạng văn bản trong Excel

Bạn đạng thao tác với dữ liệu là ngày. Nhưng gặp vấn đề là nó đang ở định dạng là văn bản. Và vì thế, bạn không thể thực hiện được các hàm dữ liệu tính với định dạng Date.

Để thực hiện được các hàm Date trong Excel trên những dữ liệu ngày đang ở định dạng văn bản này thì trước tiên bạn cần chuyển về format Date trước. Trong bài viết này mình có 2 cách có thể giúp bạn thực hiện.

#1 Sử dụng hàm Text để format Date

Khi bạn gặp ngày đang ở định dạng văn bản, thì có thể nó đang ở các trường hợp là “YYYYMMDD” (năm tháng ngày) hoặc là ở định dạng “DDMMYYYY” (ngày tháng năm) liền kề nhau.

Đầu tiên, bạn cần xác định là cột ngày đang dạng nào.

Sau đó, để chuyển về định dạng Format là Date trong Excel. Bạn có thể sử dụng hàm =TEXT(value, format_text).

Trong đó, value là giá trị ngày cần chuyển định dạng, format_text là định dạng.

Nếu gặp ngày dạng “YYYYMMDD”, bạn có thể sử dụng hàm TEXT với cú pháp sau.

=TEXT(A2,"0000-00-00")
Code language: JavaScript (javascript)
Sử dụng hàm TEXT format Date trong Excel

Kết quả, bạn sẽ chuyển được dịnh dạng Text về định dạng Date.

Định dạng Date từ Text Function

Nếu bạn gặp ngày dạng “DDMMYYYY” thì có thể sử dụng hàm sau.

=TEXT(A4,"00-00-0000")
Code language: JavaScript (javascript)
TEXT format Date DDMMYYYY

Ngoài ra, khi format về Date nếu dạng “YYYYMMDD” thì bạn tham khảo thêm một cách sau.

=TEXT(A2,"0000-00-00")+0
Code language: JavaScript (javascript)
TEXT format to Date

Sau khi format, nếu kết quả trả về giá trị là một số. Bạn hãy định dạng lại theo Short Date sẽ có kết quả như sau.

Format Short Date Excel

#2 Sử dụng công cụ Text to Column để định dạng Date

Text to Column là công cụ có sẵn trên Excel. Bạn có thể tìm thấy nó ở tab DATA -> Text to Columns.

Data Text to Columns

Và để thực hiện việc chuyển sang định dạng Date từ dữ liệu ngày đang ở dạng văn bản thì bạn cần xác định được dạng của ngày trước.

Ví dụ, nếu bạn đang có dữ liệu ngày dạng “YYYYMMDD”.

Text to Columns convert to format Date

Bạn hãy chọn vào vùng dữ liệu cần chuyển định dạng.

Mở công cụ Text to Columns.

Bước tiếp theo, bạn có thể chọn Next> cho nhanh.

Convert text to columns wizard

Chọn Next> để tiếp nếu bạn không có tùy chỉnh gì thêm.

Convert text to columns wizard Step 2

Đến bước sau, bạn đã xác định được dạng ngày trước đó thì chọn định dạng lại theo đúng thứ tự.

Ví dụ:

  • Dạng “YYYYMMDD” thì bạn chọn “YMD”.
  • Dạng “DDMMYYYY” thì bạn chọn “DMY”.

📝Bạn phải chọn đúng định dạng thì mới có thể format được nhé.

Tại Destination, nếu bạn để mặc định thì kết quả sẽ ghi đè lên. Còn không bạn có thể trỏ ra địa chỉ khác để ghi kết quả.

Convert text to columns wizard Step 3

Chọn Finish, kết quả trả về là định dạng Date và theo Format Date của Windows.

Format Date using text to columns

Kết luận

Trên là 2 cách mà mình biết để chia sẻ với bạn có thể áp dụng để chuyển ngày đang ở dạng văn bản thành định dạng Date trong Excel.

Với cách dùng hàm Text để dịnh dạng Date sẽ hữu ích nếu bạn muốn giữ nguyên thứ tự của ngày tháng năm. Còn với cách sử dụng Text to Columns thì nó sẽ tự động chuyển sang định dạng Date có thứ tự ngày tháng năm theo Windows.

Hy vọng bài viết hữu ích với bạn!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here